Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai

Sentencijos A-Z. Lotyniški posakiai ir sentencijos.

Sentencijos A-M

Ab uno disce omnes (Vergilius) – Iš vieno spręsk apie visus.
Amat victoria curam (Catullus) – Pergalė mėgsta triūsą.
Amicum moneas secreto, laudes palam – Draugą bark slapta, girk viešai.
Amicus certus in re incerta cernitur (Cicero) – Tikrą draugą pažinsi nelaimėje.
Amicus cognoscitur amore, more, ore, re – Draugas pažįstamas iš meilės, elgesio,
žodžių, darbų.
Amicus Plato, sed magis amica veritas (Aristoteles) – Platonas draugas, bet tiesa – dar didesnė draugė, t.y. tiesa brangesnė už viską.
Amicus optima vitae possesio – Draugas – didžiausias turtas gyvenime.
Amor omnia vincit (Vergilius) – Meilė viską nugali.
Ars longa, vita brevis (Hippocrates) – Menas ilgaamžis, gyvenimas trumpas, t.y. meno
kūriniai gyvena ilgiau už kūrėjus.
Audiatur et altera pars (Seneca) – Tebūnie išklausyta ir antroji pusė.
Aut bene, aut nihil – Arba gerai, arba nieko.
Avaritia – scelerum mater – Gobšybė – nuodėmių motina.
Bis dat, qui cito dat (Publilius) – Dvigubai duoda tas, kas greitai duoda.
Bonum initium est dimidium facti – Gera pradžia – pusė darbo.
Citato loco (C.l.) – Cituotoje vietoje.
Cognosce te ipsum – Pažink pats save.
Commune periculum concordiam parit – Bendras pavojus gimdo santaiką.
Conscientia – mille testes (Quintilianus) – Sąžinė – tūkstantis liudininkų.
Cuivis dolori remedium est patientia (Publilius) – Kantrybė – vaistas nuo visų skausmų.
Cupido atque ira pessimi consultores (Sallustius) – Aistra ir pyktis – blogiausi patarėjai.
Disce, sed a doctis – Mokykis, bet iš mokytų.
Divide et impera! – Skaldyk ir valdyk!
Docendo discimus – Mokydami mokomės.
Dulce et decorum est pro patria mori (Horatius) – Malonu ir garbinga mirti dėl tėvynės.
Errare humanum est (Seneca) – Klysti yra žmogiška.
Est modus in rebus (Horatius) – Viskam yra saikas.
Et cetera (etc.) – Ir kita; ir taip toliau.
Ex lingua stulta veniunt incommoda multa – Kvailas liežuvis pridaro daug nepatogumų.
Ex malis eligere minima oportet (Cicero) – Iš blogybių reikia išsirinkti mažiausią.
Festina lente (Suetonius) – Skubėk lėtai.
Finis coronat opus – Pabaiga apvainikuoja darbą.
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus – Taigi džiaukimės, kol jauni esame.
Historia est magistra vitae (Cicero) – Istorija yra gyvenimo mokytoja.
Homo non sibi soli natus est (Lucanus) – Žmogus yra gimćs ne tik sau vienam.
Ibi patria, ubi bene (Aristophanes) – Tėvynė ten, kur gera.
Id est (I.e.) – Tai yra; vadinasi.
Imago animi vultus est (Cicero) – Veidas – sielos atspindys.
Incognito – Slaptai.
In corpore – Visi (susirinko); visi drauge.
Lingua lapsa verum dicit – Suklupćs liežuvis pasako tiesą.
Litterarum radices amarae, fructus dulces (Cicero) – Mokslo šaknys karčios, vaisiai
saldūs.

Sentencijos M-Z

Manus manum lavat (Seneca) – Ranka ranką plauna.
Memento mori – Atsimink, kad mirsi.
Mens sana in corpore sano (Iuvenalis) – Sveikas protas sveikame kūne.
Modus vivendi – Gyvenimo būdas.
Natura abhorret vacuum – Gamta nekenčia tuštumos.
Nemo nascitur doctus – Niekas negimsta mokytas.
Nescit vox missa reverti (Horatius) – Pasakytas žodis nesugrįžta.
Nihil est ab omni parte beatum (Horatius) – Niekas nebūna visiškai laimingas.
Non licet – Neleistina, nepridera.
Non scholae, sed vitae discimus (Seneca) – Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui.
Nosce te ipsum! (Socrates) – Pažink pats save!
Nota bene! (N.B.) – Gerai įsidėmėk!
Novus rex, nova lex – Naujas karalius, naujas įstatymas.
Nulla regula sine exeptione (Cicero) – Nėra taisyklės be išimties.
Nunc aut nunquam – Dabar arba niekados.
Omne principium grave est – Kiekviena pradžia yra sunki.
O tempora, o mores! (Cicero) – Kas per laikai, kas per papročiai!
Per aspera ad astra (Seneca) – Per kančias į žvaigždes.
Persona non grata – Nepageidaujamas asmuo.
Plus minus – Maždaug.
Post scriptum (P.S.) – Po parašyto; prierašas pabaigus ir pasirašius laišką.
Pro et contra – Už ir prieš.
Potius sero quam nunquam (Livius) – Geriau vėliau negu niekad.
Quae nocent, docent – Kas kenkia, tas moko; iš klaidų mokomės.
Quod licet Iovi, non licet bovi (Seneca) – Kas leidžiama Jupiteriui, tas neleidžiama
jaučiui; t.y. tas pats dalykas ne visiems pritinka.
Quot capita, tot sententiae (Terentius) – Kiek galvų, tiek nuomonių.
Rem tene, verba sequentur (Cato) – Žiūrėk reikalo esmės, o žodžiai patys ateis.
Repetitio est mater studiorum – Kartojimas yra mokymosi motina.
Salus publica suprema lex (Cicero) – Žmonių gerovė – aukščiausias įstatymas.
Salve! Salvete! – Sveikas! Sveiki!
Sic erat in fatis (Ovidius) – Taip buvo likimo lemta.
Sic itur ad astra (Vergilius) – Taip einama prie žvaigždžių, toks kelias į garbę.
Si vis amari, ama (Seneca) – Jei nori, kad tave mylėtų, pats mylėk.
Si vis pacem, para bellum – Jei nori taikos, ruoškis karui.
Tempus vulnera sanat – Laikas gydo žaizdas.
Terra incognita – Nežinoma žemė; neištirta sritis; nesuprantamas dalykas.
Ubi lex, ibi poena – Kur įstatymas, ten ir bausmė.
Usus magister est optimus (Cicero) – Patirtis yra geriausias mokytojas.
Vanitas vanitatum – Tuštybių tuštybė.
Verba docent, exempla trahunt – Žodžiai moko, pavyzdžiai patraukia.
Veritatis oratio simplex est – Tiesos kalba paprasta.
Vox populi, vox dei (Seneca) – Liaudies balsas – dievo balsas.

Sentencijos, posakiai, mintys, aforizmai.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje